Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 15. 7. 2019.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) internetového obchodu www.fluffyaffairs.cz

1 Všeobecná ustanovení
1.1 Tyto VOP dodavatele:
Fluffy Affairs s.r.o.
Polní 249
251 62 Louňovice 
IČO: 08289786
DIČ: CZ08289786
email: info@fluffyaffairs.cz
Vznik oprávnění dne 25. 6. 2019, spisová značka C 316378 vedená u Městského soudu v Praze.

(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.fluffyaffairs.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2 Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

1.3 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím.

1.4 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Tato ujednání musí být prodávajícím řádně potvrzena.

1.7 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2 Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží, sledovat stav vyřízení aktuální objednávky, nahlížet do přehledu archivovaných objednávek, upravovat své kontaktní údaje.

2.2 Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, v tomto případě však není přístupný přehled archivovaných objednávek a možnost změny kontaktních údajů. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je však nadále archivována prodávajícím v elektronické podobě a kupujícímu je na vyžádání dostupná.

2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu nebo při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím stranám.

2.6 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP)

2.7 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu technického vybavení prodávajícího, případně nutnou údržbu technického vybavení třetích osob.

3 Uzavření kupní smlouvy (objednání zboží)

3.1 Webová stránka obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webové stránce obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2 Kupující bere na vědomí, že obrázky uvedené u výrobku mohou mít pouze ilustrativní charakter.

3.3 Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou platné pouze pro Českou republiku, není-li výslovně uvedeno jinak.

3.4 Veškeré objednávky, podané prostřednictvím webové stránky jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s VOP a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

3.5 Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář na webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

3.5.1 název a množství objednávaného zboží,

3.5.2 způsob úhrady kupní ceny zboží,

3.5.3 požadovaný způsob doručení, případně adresa doručení a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).

3.6 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje o objednávce, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při registraci.

3.7 Objednávku odešle kupující prodávajícímu tlačítkem „OBJEDNAT“. Údaje takto odeslané jsou prodávajícím považovány za správné.

3.8 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky odešle kupujícímu elektronickou poštou potvrzení o přijetí objednávky (potvrzovací e-mail), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.9 Objednávka vyplněná kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením o přijetí objednávky prodávajícím doručeným na elektronickou adresu kupujícího. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

3.10 Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

3.11 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s kupujícím, který dříve podstatným způsobem porušil své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.12 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží ve smluvené době a zaplatit celkovou cenu uvedenou v objednávce (cena za zboží, dopravné, balné, dobírka aj.)

3.13 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

4 Cena zboží a platební podmínky

4.1 Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb. Cena produktu po objednání může být změněna pouze se souhlasem kupujícího. Nesouhlasí-li kupující se změnou ceny zboží, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Závazná cena je potvrzena v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.

4.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2.1 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec,
4.2.2 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
4.2.3 bezhotovostně platební kartou,
4.2.5 bezhotovostně převodem na účet.

4.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.10), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5 Přeprava a dodání zboží

5.1 Způsoby předání zboží kupujícímu jsou:
5.1.1 osobní odběr na provozovně prodávajícího na adrese: K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec;
5.1.2 přepravní společností dle nabídky v košíku objednávky

5.2 Přeprava zásilek se řídí obchodními podmínkami společností jmenovaných v čl. 5.1.

5.3 Pokud není smluveno jinak, je zboží při osobním odběru rezervováno 14 dní. V případě nepřevzetí zboží má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

5.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Zejména se jedná o takový případ, kdy kupující požaduje zaslání zásilky za nižší poštovné, kdy zásilka není pojištěna. V případě ztracení takové zásilky během přepravy a nedoručení kupujícímu není možná náhrada škody prodávajícím.

5.5 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li její výši strany, platí za ujednanou výše obvyklá.

5.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, nebo s jiným způsobem dodání.

5.7 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jiným viditelným poškozením na obalu, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, musí však sepsat s řidičem protokol o škodě, na jehož základě bude sjednána náprava. V případě nesplnění podmínek v předchozí větě bude postupováno podle (čl. 5.2).

5.8 Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a vzhledem k reklamačním podmínkám přepravce nelze uplatnit reklamaci na mechanické poškození zboží způsobené přepravou.

5.9 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.10 Výše poštovného či dopravného je závislá na vybraném způsobu dodání a na váze zásilky. Aktuální ceník dopravy najdete v průběhu procesu objednávání zboží. 

6 Odpovědnost za vady

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané.

6.2 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

6.3 Ustanovení podle čl. 6.2 neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží, nebo pokud se neprokáže jinak.

6.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije:
6.4.1 u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
6.4.2 na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním,
6.4.3 u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetím kupujícím, nebo
6.4.4 vyplývá-li to z povahy věci

6.5 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 10.7. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6 Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti se zjištěním vady (montáž, demontáž, zkoušky aj.) hradí kupující sám.

6.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje „Reklamační řád“ prodávajícího.

7 Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 či o jiný případ uvedený v občanském zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
7.2.1 kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
7.2.2 smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
7.2.3 smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

7.3 Formulář na odstoupení od smlouvy je k dispozici na webových stránkách prodávajícího. Formulář je k dispozici také jako příloha VOP.

7.4 Využije-li kupující právo odstoupit od kupní smlouvy podle čl. 7.2, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Tuto skutečnost však musí být kupující schopen prokázat.

7.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odeslání odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.

7.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

7.7 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku snížení hodnoty zboží. Stanovení ceny za snížení hodnoty zboží bude řešeno individuálně.

7.8 V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 7.2 a splnění podmínek čl. 7.4 a 7.5, vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícímu do čtrnácti dní od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, popřípadě od doručení vráceného zboží, rozhodující tak bude pozdější doručení z uvedených. Vrácení bude uskutečněno bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

7.9 Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávájící spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.10 Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v těchto případech:
7.10.1 zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
7.10.2 výrazným způsobem se změnila cena zboží,
7.10.3 kupující nedodržel podmínky kupní smlouvy.

7.11 O skutečnostech uvedených ve čl. 7.10 bude kupující prodávajícím neprodleně informován.

8 Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, telefon, e-mail, název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa bydliště, případně dalších osobních údajů dobrovolně poskytnutých kupujícím prodávajícímu za účelem nákupu zboží z e-shopu (dále společně jen „osobní údaje“).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací, obchodních a marketingových sdělení kupujícímu. Kupující má právo odmítnout zasílání marketingových sdělení prodávajícího.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce bez registrace na webových stránkách) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „zpracovatel“). Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez souhlasu kupujícího předávány třetím stranám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě neautorizovaným způsobem.

8.7 Kupující bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1 Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
8.8.2 Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty oprávněná, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího obrátit se se svým podmětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu.

9 Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky (včetně fotografií a nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím stranám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti webových stránek.

9.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování, které jsou pro prodávajícího závazné nebo které dobrovolně dodržuje ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 občanského zákoníku.

9.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích stran nebo vyšší moci na webové stránky.

10 Závěrečná ustanovení

10.1 Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

10.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.3 Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v bodě 10.7. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5 Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách nebo vyžádání na provozovně prodávajícího.

10.6 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 7. 2019

10.7 Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Fluffy Affairs s.r.o., K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec
adresa elektronické pošty: objednavky@fluffyaffairs.cz,
telefon: +420 734 742 604

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát

Sídlo firmy:
Fluffy Affairs s.r.o.
Polní 249
251 62 Louňovice
IČO: 08289786
DIČ: CZ08289786
email: info@fluffyaffairs.cz

Provozovna:
Fluffy Affairs s.r.o.
K nemocnici 50
251 62 Tehovec
email: objednavky@fluffyaffairs.cz
tel: +420 734 742 604

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(vyplňte číslo a název zboží z faktury):
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Číslo faktury: ………………………….
Datum objednání zboží: ………………………….
Datum obdržení zboží: ………………………….
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů(*): ………………………………………………
Adresa spotřebitele/spotřebitelů(*): ………………………………………………
..……………………………………………… 
……….………… Tel.: …………........
Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží včetně poštovného, a to v zákonné 14 denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet.
Výše zaplacené finanční částky: ………………………....
Číslo účtu spotřebitele/spotřebitelů(*): ………………………….

…………………………………………………….. ………………….....
Podpis spotřebitele/spotřebitelů(*) Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaj doplňte.

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu www.fluffyaffairs.cz

1 Všeobecná ustanovení

1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí VOP. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu jsou chápány ve významu, v jakém jsou definovány ve VOP.

1.2 Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1.3 Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

1.4 Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění záruky. Zejména název zboží délka záruky, cena, množství a sídlo prodávajícího a identifikační číslo.

1.5 Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

1.6 Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti se zjištěním vady (montáž, demontáž, zkoušky aj.) hradí kupující sám.

2 Uplatnění reklamace

2.1 Vznikne-li na zboží dodaném prodávajícím reklamační důvod (dále jen „reklamace“), popsaný ve VOP, kupující předá prodávajícímu bezprostředně po zjištění vady oznámení o závadách (dále jen „oznámení“), a to:

2.1.1 osobně na provozovně prodávajícího: Fluffy Affairs s.r.o., K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec;
2.1.2 písemně na adrese elektronické pošty prodávajícího: objednavky@fluffyaffairs.cz;
2.1.3 písemně na poštovní adrese prodávajícího: Fluffy Affairs s.r.o., K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec;
2.1.4 telefonicky na telefonním čísle: +420 734 742 604.

2.2 Oznámení o závadách musí obsahovat jméno kupujícího, korespondenční adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty (je-li k dispozici), číslo objednávky, kopii faktury. Součástí oznámení musí být také podrobný popis závady, včetně návrhu na řešení vzniklé situace.

2.3 Za den uplatnění reklamace se považuje den odeslání oznámení. Kupující je povinen na vyžádání doložit doklad o odeslání.

2.4 Po obdržení oznámení bude kupující do tří pracovních dnů informován o dalším postupu reklamace. Prodávající může na základě popisu závady kupujícímu navrhnout:

2.4.1 uplatnění reklamace, které je dále popsáno v bodě 3,
2.4.2 okamžitou výměnu vadného zboží za zboží bez vady,
2.4.3 přiměřenou slevu z kupní ceny zboží,
2.4.4 poskytnout odbornou informaci k odstranění vady kupujícím,
2.4.5 vrácením zaplacené kupní ceny,
2.4.6 jiné, individuální řešení podle charakteru vady.

2.5 Kupující má právo uplatnit reklamaci bez předchozího oznámení o závadách. V případě popsaném v předchozí větě se ruší bod 2.4 a dále bude postupováno pouze podle bodu 3.

3 Způsob vyřízení reklamace

3.1 V případě uplatnění reklamace musí kupující na své náklady doručit zboží na adresu provozovny, Fluffy Affairs s.r.o. K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec. Bylo-li uskutečněno oznámení, musí být přiložena kopie oznámení se všemi náležitostmi podle bodu 2.2. Pokud kupující uplatňuje reklamaci bez předchozího oznámení, musí být k reklamaci přiložen vyplněný reklamační protokol dostupný na webových stránkách fluffyaffairs.cz

3.2 Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

3.3 Předání zboží k reklamaci je možné osobně na provozovně prodávajícího, případně poslat přepravní společností.

3.4 Zboží poslané přepravní společností nesmí být posláno na dobírku. Zásilky poslané na dobírku prodávající NEPŘEVEZME a zásilka je vrácena kupujícímu.

3.5 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

3.6 Prodávající může reklamaci posoudit:

3.6.1 na provozovně prodávajícího K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec;
3.6.2 předáním dodavateli nebo výrobci na posouzení,
3.6.3 předáním záručnímu servisu na posouzení.

3.7 Prodávající zamítne reklamaci v případě že:

3.7.1 reklamované zboží má vadu, za kterou prodávající podle zákona nebo kupní smlouvy neodpovídá, 
3.7.2 reklamace nebyla uplatněna v záruční době, 
3.7.3 je reklamováno běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, 
3.7.4 reklamace nebyla řádně uplatněna, tzn., nebyly splněny podmínky v bodě 3.1;
3.7.5 zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
3.7.6 byl proveden nekvalifikovaný zásah či změna parametrů zboží
3.7.7 nebyly dodrženy reklamační podmínky.

3.8 Reklamace, musí být prodávajícím vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dní od převzetí uplatnění reklamace. Jestliže není prodávající schopen tuto lhůtu dodržet, musí být kupující informován o stavu reklamace do vypršení této lhůty. Nesouhlasí-li kupující s prodloužením zákonem stanovené lhůty, zůstává v platnosti lhůta 30 kalendářních dnů.

3.9 V případě, že lhůta pro vyřízení reklamace nebyla dodržena, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

3.10 Kupující bude o stavu vyřízení reklamace bezprostředně informován, a to telefonicky nebo elektronickou poštou.

3.11 V případě oprávněné reklamace vyřizuje reklamaci některým z následujících způsobů:

3.11.1 dodáním chybějícího zboží,
3.11.2 odstraněním vad opravou zboží,
3.11.3 výměnou zboží, 
3.11.4 přiměřenou slevou z kupní ceny zboží,
3.11.5 vrácením zaplacené kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy.

3.12 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží nebo výměnu jeho vadné součásti.

3.13 Jde-li o vadu, neodstranitelnou a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

3.14 Jde-li o vadu odstranitelnou, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraňována.

3.15 Jde-li o jiné neodstranitelné vady a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

3.16 V případě neoprávněné reklamace bude zboží kupujícímu vráceno na jeho náklady.

4 Závěrečná ustanovení
4.1 Tento reklamační řád je platný od 15.7.2019
4.2 Tento reklamační řád je k dispozici na provozovně prodávajícího nebo na webových stránkách prodávajícího.

Reklamační protokol najdete ve zvláštní záložce nebo přímo stáhněte ZDE.